console.log("Hey!"); let urlParams = new URLSearchParams(window.location.search); let product = urlParams.get("product"); product ? console.log(product) : console.log("no product found");
 

נא לקרוא את התקנון בעיון רב, חתימתכם על התקנון מעידה על הסכמתכם וידיעתכם על כל הנהלים הנדרשים על מנת להתאמן בסטודיו אנדר קונטרול.

כללי התנהגות ונהלים

 1. יש להגיע בזמן לשיעור. ההנהלה והמאמנים רשאים לא לאשר כניסה לשיעור באיחור שעולה על 10 דקות.

 2. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ימי הפעילות ושעות השעורים הקבוצתיים לפי צרכי המועדון.

 3. אין ההנהלה אחראית על אובדן או גניבת ציוד אישי במתחם הסטודיו.

 4. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להחליף מדריך לכל שיעור ללא הודעה מוקדמת.

 5. על המתאמן להמציא אישור רפואי בתוקף מרופא, כל זמן בוא הוא מתאמן. ו/או טופס הצהרת בריאות לפי תיקון לחוק החל מה5.8.2015.

נהלי הרשמה וביטול שיעורים

 1. הרשמה/ביטול לשעורים תתבצע דרך דף האינטרנט לקביעת אימונים ו/או באמצעות האפליקציה ״סטודיו - UNDER CONTROL״.

 2. על כל שינוי בהרשמה לשיעור שבוצע ע״י ההנהלה, לבקשת המתאמן, על המתאמן לוודא בעצמו שהפעולה בוצעה.

 3. אחריות על הרישום לשיעור תיהיה על המתאמן בלבד, ותיבדק על ידו דרך דף האינטרנט או האפליקציה, גם אם הרישום בוצע ע״י ההנהלה.

 4. אין להגיע לשיעור ללא הרשמה מוקדמת. מתאמן שיופיע לשיעור ללא רישום במערכת, לא תאושר השתתפותו.

 5. ניתן לבטל / לשנות מועד אימון עד ל3 שעות לפני המועד המקורי.

 6. ניתן לבטל / לשנות מועד אימון בוקר עד השעה 23:00 בלילה ביום שלפני השיעור אליו אתם רשומים.

 7. ניתן להחליף שיעור באותו היום עד 30 דקות לפני מועד השיעור המקורי.

 8. אי הגעה לאימון ו/או ביטול האימון לא בזמן, יחשב האימון כבוצע ויחויב במלואו ולא ניתן יהיה להשלימו במועד אחר.

 9. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות/לבטל אימון בהתראה של עד 3 שעות לפני מועד השיעור.

 10. ההנהלה רשאית לבטל אימון במידה ולא נירשמו מינימום של 3 מתאמנים לשיעור.

 11. ניתן להירשם עד לשיעור אחד ביום בלבד.

 12. רישום לרשימת המתנה, אינה מעידה על רישום סופי לשיעור. רישום באפליקציה לשיעור יסומן ב ״פעיל / מומש״ ולא כ ״ממתין״.

תשלומים

 1. התשלום על פי מחירי מחירון בלבד. מחירון הסטודיו מוצג באתר האינטרנט ובקבלה בסטודיו.

 2. הנהלת הסטודיו רשאית לשנות ולעדכן את המחירים מעת לעת ובהתאם לתנאי השוק.

 3. התשלום יבוצע מראש עבור כרטיסיית אימונים ו/או חבילות ו/או מנויים חודשיים.

 4. במידה וצ׳ק שהופקד יוחזר ע״י הבנק, יחויב המתאמן בסכום העמלה הבנקאית.

 5. מסלול חודשי יחויב חודש בחודשו באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי בלבד בתאריך חיוב קבוע.

 6. ניתן לבקש להחליף אמצעי תשלום (לדוגמא: מזומן...) עבור החיוב הקרוב, אמצעי התשלום החלופי יוגש עד 7 ימים לפני מועד החיוב הבא. במידה ולא יוגש אמצעי תשלום אחר עד זמן זה, המנוי יחויב אוטומטית באמצעי התשלום הקיים במערכת.

 7. תשלום עבור מסלול חודשי שאושר להתבצע באמצעות צ׳קים בנקאיים, מחויב בהצגת צ׳קים ל6 חודשים קדימה.

נהלי ביטול והחזרים

 1. במידה ומתאמן מבקש לבטל חבילה (כרטיסיה) שנרכשה, יחויב המתאמן על האימונים לפי מחיר החבילה אותה ניצל בפועל ללא ההטבה ולא לפי מחיר החבילה אותה רכש. לא ניתן יהיה לבקש ביטול לאחר מועד פקיעת תוקף החבילה המקורית.

 2. לאחר מועד פקיעת תוקף החבילה, החבילה תיסגר מיידית ולא ינתנו החזרים כספיים כלל.

 3. במידה ומתאמן מבקש לבטל חבילה שנרכשה באמצעות כרטיס אשראי, יזוכה המתאמן באמצעות העברה בנקאית רק לאחר שהתשלום האחרון יופקד, בניכוי ההטבה שקיבל ובניכוי 5% מגובה העיסקה המקורית.

 4. מנוי חודשי הוא אישי בלבד! מנוי אשר רוצה להעביר את היתרת המנוי לאדם אחר, רשאי לעשות זאת פעם אחת בלבד ובתנאי שאדם זה לא התעניין/ התאמן בסטודיו ב3 חודשים האחרונים.

 5. ביטול/שינוי של מנוי חודשי מחויב בהודעה של חודש מראש, דרך צ׳אט האפליקציה - בלבד! (הודעות בווטסאפ לא ייחשבו כהודעה לביטול)

 6. כל בקשה לביטול שתוגש בחודש מסוים, המנוי יחויב ויהיה פתוח להרשמה עד סוף החודש העוקב אחריו (לדוגמא: כל בקשה לביטול במסגרת חודש ינואר, המנוי יהיה פתוח לכל חודש פברואר והחיוב יהיה בהתאם).

 7. סירוב תשלום מחברת האשראי (מכל סיבה שהיא), אינה מעידה על בקשה להפסקת המנוי ועל המתאמן חלה החובה להמציא אמצעי תשלום חלופי, באופן מיידי.

השלמת שעורים

 1. לא ניתן לבצע הקפאה על מנוי חודשי מתחדש ו / או על כרטיסיה.

 2. שיעור שבוצע עבורו רישום במערכת הרישום (באפליקציה), לא יהיה ניתן להשלמה במועד אחר, גם אם המתאמן לא נכח בשיעור.

 3. מנוי חודשי אשר נמנע ממנו להגיע לשיעור, רשאי לבקש להשלים את השיעור עד שבועיים (קלנדרי) קדימה. במידה ולא יושלם השיעור החסר במועד זה, לא יהיה ניתן יותר להשלים את השיעור.

 4. במידה ונתנה התראה מראש, דרך הצ׳ט באפליקציית הרישום, על אי הגעה לשבוע קלנדרי מלא - ניתן יהיה לקבל את השיעורים החסרים כהשלמה בלבד, כל עוד המנוי פתוח ובתוקף. 

 5. רישום עבור שיעור השלמה יתבצע ע״י בקשה מצוות ההנהלה, על ידי שליחת הודעה בצ׳ט האפליקציה,  לקבלת שיעור ההשלמה ופתיחת כרטיסיה מותאמת באפליקציה.